Regulamin odzyskiwania danych w HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j.

1. Zlecający oświadcza, iż jest właścicielem przekazywanego do HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j. nośnika danych i nie zawiera on treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie danych z nośnika źródłowego w sposób umożliwiający realizację zlecenia odzyskiwania danych, w tym ich udostępnienia Zlecającemu, po zakończeniu procesu odzyskiwania danych, w ustalony przez strony sposób.
2. Zlecający zwalnia HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j. z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich w przypadku podniesienia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j. z tytułu odzyskania danych z nośnika dostarczonego przez Zlecającego i zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody poniesione przez HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j. z tego tytułu; dotyczy to w szczególności podniesienia przez osoby trzecie roszczeń wobec HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j. z tytułu odzyskania danych z nośnika, którym Zlecający nie miał prawa dysponować.
3. Zlecający powierza HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j., w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zapisane na nośniku dane osobowe do przetwarzania, w celu realizacji zlecenia odzyskiwania danych, w tym ich udostępnienia Zlecającemu, po zakończeniu procesu odzyskiwania danych w ustalony przez strony sposób.
4. HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j. będzie przetwarzał powierzone dane przez czas niezbędny do realizacji zlecenia odzyskiwania danych oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j., w szczególności windykacji należności za realizację usługi.
5. HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nośnika, które mogą się ujawnić podczas ekspertyzy oraz za pogorszenie stanu w wyniku czynności podjętych podczas ekspertyzy.
6. HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośnika powstałe w transporcie.
7. HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j. zobowiązuje się do podjęcia próby odzyskania danych z dostarczonych nośników.
8. HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania na dostarczanych nośnikach oraz treść na nich zawartą.
9. HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j. pomimo wykonania czynności z należytą starannością, wiedzą, doświadczeniem i użyciem specjalistycznego sprzętu nie gwarantuje odzyskania wszystkich informacji z nośnika
10. HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j. informuje, iż otwarcie obudowy nośnika, w razie konieczności podyktowanej sprawdzeniem zakresu powstałych uszkodzeń lub celem odzyskania danych, może spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie nośnika, uniemożliwiające jego dalsze, normalne użytkowanie, a także wiąże się z ewentualną utratą roszczeń gwarancyjnych, czego Zlecający jest świadomy i na co wyraża zgodę.

Postanowienia końcowe

11. Zlecający wyraża zgodę na wystawienie za wykonaną usługę faktury VAT bez jego podpisu.
12. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie procesu odzyskiwania danych, tj. po zaakceptowaniu kosztów realizacji usługi, Zlecający zostanie obciążony kosztami faktycznie poniesionych przez firmę HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j.
13. Wszelkie informacje dotyczące czynności związanych z procesem odzyskiwania danych oraz wykorzystanych narzędzi i technologii stanowią tajemnice HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j.
14. HitITgroup EP sp. z o.o. sp. j. oświadcza, iż nie będzie uczestnikiem żadnych sporów pomiędzy Zlecającym a osobami trzecimi, związanych w jakikolwiek sposób z wynikami wykonanej analizy oraz odzyskaniem danych.