prowadzony jest przez firmę HitITgroup® M. Wyrwas, P. Łabuńko Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu,ul. Kominiarska 42AB, 51-180 Wrocław,KRS: 0000476246, NIP: 8943042312, REGON: 021995311.

§1
Postanowienia ogólne

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu nadaje się poniższym pojęciom następujące znaczenie:

a) Sprzedawca – HitITgroup M. Wyrwas, P. Łabuńko Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kominiarska 42B, 51-180 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000476246, NIP: 8943042312, REGON: 021995311, adres poczty elektronicznej: info@FajnyKomputer.pl, telefon (71) 308 98 97.

b) Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.FajnyKomputer.pl, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

c) Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także przedsiębiorca, dokonująca zakupów w Sklepie.

d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

e) Towar – produkty oferowane przez Sklep. (Sklep opiera swoją sprzedaż przede wszystkim na towarach używanych, gdzie określana jest jego Klasyfikacja stanu wizualnego: A+,A, B, R uwidoczniona w Danych technicznych produktu, na które Sklep udziela 12 miesięcznej gwarancji. W przypadku zakupu używanego laptopa / tabletu na baterie udzielamy 30 dni gwarancji (czas pracy na baterii w przybliżeniu wynosi godzinę), dysk, zasilacz PC i akcesoria objęte są gwarancją 12 miesięcy. Mogą również, ukazać się w sprzedaży towary oznaczone klasą RW – Fabrycznie odnawiane oraz N – Nowe, z gwarancją producenta). Zdjęcia oferowanych produktów są zdjęciami poglądowymi i nie przedstawiają rzeczywistego stanu i wyglądu produktu.

f) Zamówienie – procedura, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron.

g) Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.

h) Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu danych osobowych w celu założenia Konta.

i) Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto (prywatne lub firmowe), umożliwiające Klientowi, m.in. dokonywanie zakupu Towarów.

j) Cena – koszt jednostkowy zakupu Towarów, innych niż przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie mniejszej bądź równej 10 kg (laptopy, notebooki, tablety, notesy komputerowe itp.), telefony komórkowe, smartfony, konsole do gier wideo, inne urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z wyświetlaczem elektronicznym, o łącznej wartości powyżej 20 000 złotych,  zawierający podatek od towarów i usług VAT w aktualnie obowiązującej stawce, lub koszt jednostkowy Towarów będących przenośną maszyną do automatycznego przetwarzania danych, o masie mniejszej bądź równej 10 kg (laptopy, notebooki, tablety, notesy komputerowe itp.), telefonem komórkowym, smartfonem, konsolą do gier wideo, innym urządzeniem do gier zręcznościowych lub hazardowych z wyświetlaczem elektronicznym, o łącznej wartości powyżej 20 000 złotych, nie zawierający podatku od towarów i usług VAT. Cena nie zawiera Kosztu dostawy.

k) Koszt dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, których każdorazowa wysokość jest określona na stronie www.FajnyKomputer.pl w zakładce Koszyk.

l) Regulamin – niniejszy dokument.

2. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę (Klienta) treści o charakterze bezprawnym.

3. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie:

a) urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (tzw. adres email)

4. Przed dokonaniem Rejestracji oraz Zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Właścicielem serwisu www.FajnyKomputer.pl jest HitITgroup M. Wyrwas, P. Łabuńko Sp. j. Właścicielowi przysługują również majątkowe prawa autorskie do niniejszego serwisu.

6. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronie www.FajnyKomputer.pl mają przede wszystkim charakter reklamowy, poglądowy.

7.  Wszystkie nowe oraz towary regenerowane fabrycznie są objęte gwarancjami producentów. Jednocześnie Gwarant zapewnia o dobrej jakości oferowanych produktów i udziela Nabywcy gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupionego sprzętu poleasingowego. Towary używane, z zastrzeżeniem §6 niniejszego Regulaminu, objęte są:

a) 24-miesięczną gwarancją – dotyczy towarów przecenionych, zakupionych po 15 czerwca 2017 r., przy czym okres gwarancyjny baterii wynosi 1 miesiąc;

b) 12-miesięczną gwarancją – dotyczy towarów zakupionych w okresie od 15 listopada 2016 roku do 14 czerwca 2017 r.;

c) 6-miesięczną gwarancją – dotyczy towarów zakupionych w okresie od 1 lipca 2015 do 15 listopada 2016 r.;

Okres gwarancji można wydłużyć za dopłatą zależną od typu i ceny towaru (rozszerzenie gwarancji nie obejmuje baterii). Podstawą gwarancji jest faktura lub paragon. Podstawą gwarancji rozszerzonej jest dodatkowo zapis na fakturze lub paragonie potwierdzający zakup tej gwarancji. Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminów, określonych powyżej, z zastrzeżeniem postanowień § 6 niniejszego Regulaminu

8. Sprzęt importowany może mieć znaki specjalne, które nie są stosowane w Polsce. Klient otrzyma w zestawie naklejki do regionalizacji klawiatury

9. Sprzedawca, po złożeniu przez Klienta zamówienia, może odmówić jego realizacji, jeżeli wykonanie zamówienie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, o czym niezwłocznie e-mailowo lub pisemnie poinformuje Klienta.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów. Klient przed przykazaniem sprzętu do serwisu jest zobowiązany do przygotowania kopii danych z dysku twardego we własnym zakresie.

§2
Rejestracja

1. W celu Rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając w szczególności, swoje imię i nazwisko, aktywne konto poczty elektronicznej (adres email), hasło dostępu, typ konta (prywatne lub firmowe) oraz zaakceptować Regulamin. W toku procedury Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od HitITgroup na podany w trakcie rejestracji adres email zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204). Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny.

2. Klient nie powinien udostępniać swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.

3. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne.

4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu adresu email oraz hasła dostępu.

5. W celu usunięcia konta Klienta należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta na adres mailowy: info@FajnyKomputer.pl

6. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Sprzedawcy, o której mowa w ust. 1 powyżej, wysyłając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy info@FajnyKomputer.pl.

§3
Realizacja Zamówienia

1. Zamówienie Towaru w Sklepie odbywa się w następujący sposób:

a) za pośrednictwem Konta,

b) telefonicznie pod numerem: 71 308 98 97

c) drogą mailową na  adres: info@fajnykomputer.pl

d) drogą pocztową – listem poleconym wysłanym na adres: ul. Kominiarska 42B 51-180 Wrocław.

2. Złożenie Zamówienia w trybie określonym w ust. 1 lit. a) powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka. Klient składa Zamówienie, w ten sposób, iż wskazując wybrany Towar, wybiera znajdujące się w serwisie www.FajnyKomputer.pl polecenie „dodaj do koszyka”. Następnie system teleinformatyczny przekierowuje Klienta do tzw. „Procesu składania zamówienia”. Procedura składania zamówienia w tym trybie obejmuje polecenia „Szczegóły zamówienia (zawartość Koszyka obejmująca, w szczególności specyfikację towaru, Cenę oraz Koszt dostawy)”, „Adres dostarczenia”, „Podsumowanie” i „Płatność”.

3. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta drogą internetową (za pośrednictwem Konta oraz drogą mailową) lub drogą pocztową, momentem zawarcia umowy jest moment potwierdzenia przez klienta w formie elektronicznej zamówienia z obowiązkiem zapłaty oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Sklepu (telefonicznie lub e-mailem).

4. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia Zamówienia przez obsługę Sklepu do realizacji oraz potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty przez klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Złożone Zamówienie na zakup Towarów będzie wiążące dla Sprzedawcy, zgodnie z ust. 3 powyżej lub przyjęte do realizacji w trybie ust. 4 powyżej.

6. W ramach telefonicznego lub e-mailowego potwierdzania złożenia Zamówienia przez obsługę Sklepu jest też okazją do potwierdzenia właściwości zamówionego Towaru, ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego Zamówienia. Późniejsze dokonania zmian w Zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji.Obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby, umożliwić Klientowi zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści Zamówienia. Do zmienionego Zamówienia w zakresie momentu zawarcia umowy oraz związania zamówieniem stosuję się postanowienia ust. 3, 4 i 5 powyżej.

7. Warunki realizacji Zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

8. Towar jest dostarczany za pośrednictwem kuriera UPS. Klient jest zobowiązany pokryć Koszt dostawy. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta, Sprzedawca ma prawo naliczenia kosztów ponownej przesyłki do Klienta.

9. Dowód zakupu – w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT – jest każdorazowo dołączany do przesyłki.

10. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy na poniższe dane:
HitITgroup M. Wyrwas, P. Łabuńko Sp. j.
ul. Kominiarska 42AB, 51-180 Wrocław
BZWBK: 30 1090 2398 0000 0001 2317 8178

b) za pobraniem, przez dostawcę Towaru, płatnym przy odbiorze Towaru.

c) za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

Operatorem serwisu jest Dialcom24 Sp. z o.o, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, NIP 7811733852, Regon 634509164.

d) kartą płatniczą lub kredytową.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

11. Sprzedawca jest uprawniony do przeprowadzania akcji promocyjnych czy rabatowych na stronie www.FajnyKomputer.pl. Zasady prowadzenia akcji, o których mowa powyżej określi stosowny regulamin.

12. W przypadku składania Zamówień w trybie określonym w ust. 1 lit. b-d powyżej Konsument podaje dobrowolnie następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,

b) adres,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu.

13. W przypadku składania Zamówień w trybie określonym w ust. 1 lit. b-d powyżej Klient niebędący Konsumentem dobrowolnie podaje następujące dane:

a) nazwę firmy, numer KRS (o ile został nadany) oraz numer NIP,

b) imię i nazwisko osoby składającej Zamówienie,

c) adres firmy,

d) adres e-mail,

e) numer telefonu.

14. Informacje o asortymencie Sklepu dostępne na stronie www.FajnyKomputer.pl nie stanowią oferty a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

15. W przypadku zakupu towarów, będących przenośną maszyną do automatycznego przetwarzania danych, o masie mniejszej bądź równej 10 kg (laptopy, notebooki, tablety, notesy komputerowe itp.), telefony komórkowe, smartfony, konsole do gier wideo, inne urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z wyświetlaczem elektronicznym, o łącznej wartości powyżej 20 000 złotych, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, podatnikiem podatku VAT jest osoba lub jednostka organizacyjna nabywająca towar.

16. Do wysyłanego sprzętu może zostać dołączony zastępczy zasilacz o parametrach zbliżonych do oryginalnego.

17. Towar zamówiony po godzinie 15 zostanie nadany do klienta dnia następnego.

§4
Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem dokonujący zakupów w Sklepie może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie, za wyjątkiem towarów:

– które będą dostarczane osobno, partiami lub w częściach – wówczas termin odstąpienia liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy partii lub części.

– które są dostarczane regularnie przez czas oznaczony – wówczas termin odstąpienia liczy się od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Jeśli towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można jego odesłać w zwykły sposób pocztą.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Sklep ma obowiązek niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie się zgodził na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeśli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Odstąpienie od umowy dokonuje się w formie pisemnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§5
Reklamacje

1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sklepu na koszt kupującego.

2. Klient nie będący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. Klient nie będący Konsumentem zobowiązany jest zbadać w obecności podmiotu dostarczającego przesyłkę (kuriera UPS) stan dostarczonego Towaru, w szczególności jego ilość, kompletność oraz zgodność ze specyfikacją zawartą w umowie sprzedaży, a także sprawdzić merytoryczną oraz formalną poprawność wystawionego dowodu zakupu. W przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze wad technicznych albo uszkodzeń powstałych podczas dostawy Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest także sporządzić w dwóch egzemplarzach protokół szkody, ze wskazaniem jej rodzaju oraz zakresu. Protokół jest podpisywany przez Klienta niebędącego Konsumentem oraz podmiot dostarczający Towar. Sporządzenie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń przez Klienta niebędącego Konsumentem. Klient niebędący Konsumentem powinien również niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu.

3. Reklamacje należy przesłać pisemnie na adres Sklepu.

4. W przypadku reklamacji złożonych przez Klientów niebędących Konsumentami do pisma, o którym mowa w ust. 3 powyżej, należy dołączyć również dowód zakupu (fakturę VAT) oraz protokół szkody, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

5. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Gwarancja nie obejmuje:

a) czasu pracy baterii oraz baterii podtrzymujących pamięć;

b) mechanicznych uszkodzeń spowodowanych przez Klienta;

c) uszkodzeń i wad powstałych w skutek używania towaru w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

d) uszkodzeń i wad powstałych w skutek działania zewnętrznego polegającego w szczególności na zanieczyszczeniu, zalaniu, narażeniu towaru na działanie zjawisk atmosferycznych, w tym zbytniej wilgoci bądź nasłonecznieniu;

e) uszkodzeń powstałych w skutek nieprawidłowego napięcia zasilania;

f) napraw podjętych przez Klienta we własnym zakresie.

g) sprzętu w którym zostały usunięte bądź naruszone plomby gwarancyjne.

6. Warunkiem gwarancji jest posiadanie ważnej naklejki gwarancyjnej nienoszącej śladów manipulacji.

7. W przypadku gdy układ klawiatury jest odmienny od polskiego nie stanowi wady towaru ani pomniejszenia jakości towaru.

8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres email albo listem poleconym. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad. W sytuacji, gdy wymiana towaru na nowy lub wymieniony na inny nie będzie możliwa Klientowi przysługuje prawo do obniżenia ceny.

9. Zdjęcia produktów znajdujące się na stronie internetowej fajnykomputer.pl nie mogą stanowić podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

10. Jeśli Sklep nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Wniosek o rozpatrzenie sporu z przedsiębiorcą należy kierować do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a, 50-069 we Wrocławiu. Regulamin i organizacja działania stałych sądów polubownych sądów konsumenckich dostępny jest na stronie http://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=72313.

§6
Dane osobowe

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi na rzecz Klienta.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie a także w celach reklamacyjnych, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, również w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.

4. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie www.FajnyKomputer.pl w zakładce poświęconej Polityce prywatności.

§ 7

Gwarancja

1. Gwarancja dotyczy wyłącznie produktu zakupionego w Polsce, o wymienionym w dowodzie zakupu fabrycznym numerze, posiadającego naklejkę gwarancyjną bez śladów manipulacji, oraz obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy i trwa zgodnie z wpisem w rubryce „Okres gwarancji”. Każdorazowo okres udzielonej gwarancji ulega wydłużeniu o czas udokumentowanej naprawy gwarancyjnej.

3. Uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane wyłącznie w HitITgroup

4. Po wykryciu usterki, Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jej zgłoszenia i niezwłocznego przekazania sprzętu na adres Gwaranta w stanie kompletnym (tj. wraz z wyposażeniem, opakowaniem, prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną, z nienaruszoną naklejką gwarancyjną) oraz umożliwiającym pełną diagnostykę (usunięte/wyłączone zabezpieczenia sprzętowych typu security panel, hdd password, fingerprint itp.,)

5. Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane przez Gwaranta, w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych od daty przyjęcia kompletnego sprzętu.

6. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży, z innych przyczyn, a w szczególności:

a) wynikające z nieprawidłowej eksploatacji, instalacji, rekonfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu;

b) wywołane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, działaniami wojennymi, atakiem terrorystycznym, nieprawidłowym napięciem zasilającym lub inną klęską żywiołową czy na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Gwaranta, w tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego;

c) będące następstwem niewłaściwej kompletacji, rozbudowy, zabudowy, instalacji czy naprawy, jak i będących następstwem naturalnego zużycia sprzętu oraz wynikające z używania sprzętu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

d) powstałe w wyniku niewłaściwej pracy oprogramowania systemowego i użytkowego, zainstalowanego fabrycznie bądź przez użytkownika w zakupionym sprzęcie;

e) spowodowane działaniem oprogramowania takiego jak: wirusy komputerowe, programy śledzące, dialery, konie trojańskie, itp.;

f) wynikające z niepoprawności działania sprzętu po rekonfiguracji i rozbudowie oraz współpracy z oprogramowaniem lub urządzeniami firm trzecich;

g) wynikające z braku odpowiedniej konserwacji (np. zabrudzenia, zakurzenia elementów optycznych, łożysk, prowadnic, wentylatorów, itp.);

h) uszkodzenia napędów optycznych wywołane pęknięciem/rozerwaniem płyty CD/DVD

7. Gwarancja nie obejmuje także materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu (np. wentylatory, baterie, akumulatory, tusze itp.), jak i uszkodzeń buforów wszystkich dostępnych portów wejścia/wyjścia komputera. Odmienny od polskiego układ klawiatury nie stanowi wady czy pomniejszenia jakości towaru.

8. Z tytułu udzielonej gwarancji, Gwarant nie odpowiada za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożliwości użytkowania danego towaru.

9. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:

a) stwierdzenia przez Gwaranta naruszenia plomb lub nalepek gwarancyjnych, a także usunięcia lub zatarcia numerów seryjnych;

b) wszelkich prób napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;

c) uszkodzeń wynikających z sytuacji opisanych w pkt.6 i 7 § 6 niniejszego regulaminu;

d) utraty karty gwarancyjnej.

10. Wszystkie uszkodzone podzespoły/części wymienione podczas naprawy stają się własnością Gwaranta.

11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Gwarant może obciążyć Reklamującego kosztami ekspertyzy, testów i transportu sprzętu.

12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza w żaden sposób, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień Nabywcy w stosunku do Sprzedawcy z tytułu roszczeń kontraktowych oraz ustawowych.

§8
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w szczególności, w razie konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności, przepisy: ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), jak również postanowienia Polityki Prywatności Sklepu HitITgroup M. Wyrwas, P. Łabuńko Sp. j. dostępnej na stronie FajnyKomputer.pl.

3. Ewentualne spory powstałe między Klientem Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby pozwanego.

4. Sklep przestrzega zasad obowiązujących w kodeksie dobrych praktyk dla branży e-commerce, dostępny na stronie internetowej http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play.

5. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu, w takiej sytuacji sprzedawca każdorazowo pozyska zgodę Klienta na dokonanie zmiany Regulaminu.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.06.2013 (do Regulaminu wprowadzono zmiany obowiązujące od 25.12.2014 r.). Przed dniem wejścia zmian wprowadzonych do Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.